பெண்மை


இனியுமென ஈச்சனெ இங்கொரு புலமை
அகலிரு மார்பும் அரிதென சிரிப்பும்
குறையறை பார்வை அஞ்சுமை அற்றல்
இழி உவையறியா ஈ கொணர்ந்து
இலங்கு சரியா தூர் மெச்சுதலோ
இயன்ற சுயத்தான் அவன்...!

இன்று,
மார்புடைத்து மதியிடைத்து
ஒற்றை வாய் கூச்சலில் திரியோன்
காரணம் எவ்விடை..?
காய்ச்சலோ.. அற்று காவிடை கூச்சலோ?
மாத்துணை மவ்விடல் எவ்விடம்
கூச்சலினை கூவிசை எவ்விடமோ?

மாற்றம் தரித்துணை காரியம் எதுவோ
மாச்சிடை கொண்ட மாண்புற்றோன் பண்பு
எச்சிறை கொண்டதோ அச்சிறை ரசிக்கிலான்
தவிப்பும் தண்மையுதாய்- பழைமறந்து
புதியதோர் உலகம் பேண்டல்;
கண்டறியா காரணத்தின் விளைவாய்
வாய்மலர்ந்தான் காரணத்தை-'பெண்மை' யென்று;


மாறாவொன்று மாற்றமொன்றே
மாற்றத்தையும் மாற்றுவது பெண்மையொன்றே...!

-தம்பி கூர்மதியன்

Comments

Popular posts from this blog

சிட்லபாக்கத்தில் தொடரும் வாழ்வியல் போராட்டம்!

பிஞ்சிலே பழுத்தது-2 வயதில் ஒரு நாளைக்கி 40 சிகரட்..

GST – நான் அறிந்தவை!